Cài đặt xampp - ứng dụng hello world


Cài đặt xampp - ứng dụng hello world


bài tập thực hành php cơ bản 03/09/2015 1375

Bài này hướng dẫn cài đặt xampp (web server offline) - tạo môi trường học và lập trình php. Cài đặt ứng dụng hello world, ứng dụng vỡ lòng để học các ngôn ngữ lập trình.

GIỚI THIỆU XAMPP

Xampp là một phần mềm tạo môi trường webserver offline giúp cho việc học lập trình php được thuận tiện. Trong đó, khi cài đặt xampp đồng thời sẽ cài đặt:

 • Apache webserver 
 • Mysql server
 • Tomcat server - chạy các ứng dụng web bằng mã ngồn java
 • Filezilla
 • Mercury - server email offline

Đồng thời ứng dụng "phpmyadmin" cũng được tích hợp sẵn - giúp cho việc quản trị cơ sở dữ liệu bằng mysql rất thuận tiện, ở phiên bản mới có chức năng autocomeplete

CÁC BƯỚC THỰC HIỆN

Cài đặt XAMPP

Bước 1: Tải xampp từ trang https://www.apachefriends.org/download.html
Bước 2: Chạy file cài đặt - bạn cần ghi nhớ thư mục cài đặt C:/xampp 

Lưu ý: nên để mặc định - thư mục cài đặt XAMPP không nên có khoảng trắng - 1 số đoạn mã sẽ không chạy

Tham khảo 2 video dưới đây

Cài đặt xampp - ứng dụng hello world phần 1

Cài đặt xampp - ứng dụng hello world phần 2

Localhost - root directory

Localhost là gì?

XAMPP sẽ tự động cấu hình apache, mysql, php cho bạn...mặc định host name sẽ là localhost - tương ứng với địa chỉ 127.0.0.1 - với cổng kết nối 80; localhost là tên miền offline - nghĩa là tại chính máy tính của bạn, ở bên ngoài không truy cập được, trừ khi cùng trong hệ thống mạng LAN và phải có cấu hình ở các máy con. Khi cài đặt trên hosting ( mua tên miền thật ) chỉ thay localhost thành tên miền ví dụ: abc.com , vì vậy bạn cứ yên tâm thực hành tốt ở máy tính của mình. 

XAMPP bị trùng port 80:

Ứng dụng máy chủ web được viết thành 1 service, có tên là httpd. Nhận dữ liệu từ 1 kết nối (socket) bằng 1 phương thức nào đó như http, tcp, mail,... tương ứng là các port kết nối - http80, https443 (mặc định) - mail mặc định là 25, có thể là 587, 465. Một số trường hợp service httpd ( máy chủ apache) bị trùng port với skype - bạn có thể thay đổi port của apache theo các bước sau:

Bước 1: Mở xampp control panel => nhấn vào nút config => chọn httpd.conf => tìm kiếm cụm từ Listen 80 và đổi thành Listen 7777 .

Bước 2:
Tiếp theo, tìm đến dòng ServerName localhost:80 - đổi thành ServerName localhost:7777 lưu lại - nếu đang bật apache thì tắt đi bật lại. 

Cổng 80 - được quy định là cổng kết nối tới trang web, vì vậy khi bạn truy cập tới một trang web bạn chỉ cần gõ theo cấu trúc: http://hostname/[url] trong đó url là đường dẫn tới trang (site page) - đầy đủ bạn sẽ phải gõ: http://hostname:[port]/url trong đó là cổng kết nối - nếu là cổng 80 thì không cần phải gõ - bạn sẽ chỉ cần gõ http://localhost - apache sẽ truy cập tới trang index.php trong thư mục gốc. Nếu bạn bị trùng port với skype và đổi port thành 7777 thì bạn phải gõ http://localhost:7777/.

Còn một cách khác ( để mỗi lần bạn không cần phải gõ localhost:7777/ ) thay đổi cài đặt skype - không đặt chế độ tự động khởi độn cùng windows - chỉ khi nào bạn cần dùng tới skype mới được bật lên (đương nhiên không chạy xampp trong lúc này).

MYSQL Chiếm dụng RAM

Khi bạn mới cài xampp phiên bản hỗ trợ php 5.6 - service mysqld chiếm dụng RAM trên 400 MB ( khá lớn ) - bạn có thể điều chỉnh bằng cách (cấu hình cho mysql) - tương tự như apache:

Bước 1: Bật Xampp Control Panel => tìm đến nút Config của Mysql => mở file my.ini
Bước 2: Tìm đến dòng [mysqld] => thêm vào dòng sau: table_definition_cache = 30 => lưu lại
Với 30 là số bảng được sử dụng.

Sau khi thiết lập (nếu đã bật mysql thì tắt đi bật lại) bạn sẽ thấy mysqld chỉ chiếm dụng RAM còn trên dưới 80 MB.

Thư mục gốc (root directory)

Là thư mục được quy định làm thư mục mặc định sẽ chứa các file - theo đó khi có 1 yêu cầu (request) máy chủ sẽ truy cập tới thư mục này - truy cập tới file tương ứng. Tất cả code php, html, css, image... bạn phải đặt ở thư mục này - bạn cũng có đặt đặt các file này trong các thư mục con. Trong XAMPP thư mục gốc được quy định là htdocs - trong một số hosting thư mục gốc cũng được quy định là htdocs, một số quy định là www, public_html...

Khi bạn gõ lên trình duyệt http://localhost - apache sẽ tìm đến file index.php trong thư mục htdocs, thư mục này là thư mục con của thư mục xampp. Để truy cập tới các file trong thư mục con - bạn có thể gõ theo cấu trúc http://localhost/[ten_thu_muc_con]/[ten_file] - tên file phải đầy đủ cả phần mở rộng. Nếu bạn không gõ phần mở rộng, mặc định apache sẽ hiểu nó là 1 thư mục và tìm kiếm file index.php, index.html trong thư mục - nếu không tìm thấy sẽ báo lỗi 404 ( không tìm thấy trang ). 

Để tiện lợi cho việc thực hành sau này - bạn tạo thư mục hoc_php hoặc 1 tên nào khác dễ nhớ tại thư mục htdocs. Sau đó bạn tạo file index.php ( ứng dụng hello world) nhập nội dung rồi lưu lại:

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<meta charset=”utf8”>
<title>Ví dụ đầu tiên</title>
</head>
<body>
<h1>Nhúng mã php vào html</h1>
<!-- bắt đầu đoạn mã php-->
<?php
  echo "xin chào!";
?> 
<!-- kết thúc đoạn mã php-->
<h2>
<?php
  //chỉ xuất ra một chuỗi dạng text ( văn bản đơn thuần )
  echo "Đoạn mã php lồng trong thẻ h2";
?>
</h2>
<h3>
<?php
  //chỉ xuất ra một chuỗi dạng text ( văn bản đơn thuần )
  echo "Đoạn mã php lồng trong thẻ h3";
?>
</h3>
</body>
</html>

Các bước thực hành học lập trình php

Bước 1: Bật Xampp Control Panel -> bật apache
Bước 2: Tìm đến thư mục và các file cần thực hành gõ code - ...
Bước 3: Mở trình duyệt, gõ lên thanh địa chỉ http://localhost/[ten_thu_muc/[ten_file(.php|html,...)]
xem kết quả

Các thông báo lỗi

Có 4 loại lỗi các bạn cần chú ý

 • Lỗi warming: cảnh bảo việc sử dụng sai ( kiểu đối số, đối số,...)
 • Lỗi Parse: lỗi cú pháp như quên truyền tham số cho hàm (missing argument), quên dấu ngoặc ( quên dấu ; quên dấu ' ...vv
 • Lỗi runtime Fatal Error: như xuất ra 1 biến không tồn tại
 • Lỗi Logic: cả 3 loại lỗi trên đều không mắc phải nhưng sai về "ý nghĩa" - cài đặt sai so với thuật toán hoặc cài đặt đúng với thuật toán nhưng thuật toán bị sai - lỗi này được liệt vào lỗi khó tìm hơn 3 lỗi trên (vì trình thông dịch không biết - 3 lỗi trên trình thông dịch sẽ xuất thông báo lỗi cho bạn biết).

Khi có thông báo lỗi bạn cần đọc thông báo rồi xem dòng lệnh thứ bao nhiêu bị lỗi và sửa lại - tên hàm nào,...bị sai cần sửa lại. Một số bạn có thể ghi thông báo lỗi tìm kiếm trên google để tìm giải pháp khắc phục.  

TỔNG KẾT

Đây là bài thực hành căn bản, các bạn cần nắm vững.
Bình luận:


 • Videos

php cơ bản php bài tập php