Thực hành khai báo biến - toán tử - biểu thức - nhập xuất cơ bản trong php


bài tập thực hành php cơ bản 11/09/2015 3284

Bài thực hành này - giúp bạn làm quen với việc biểu diễn yêu cầu - thuật toán trong thực tế sang PHP - tập khai báo biến, hằng - xác định kiểu dữ liệu.

Chạy PHP từ dòng lệnh SHELL

Bạn có thể chạy code php từ dòng lệnh SHELL như việc thực hành code với C. Trên Xampp Control Panel => nhấn nào nút SHELL.

Sẽ hiện lên màn hình console ( dòng lệnh ) - thư mục hiện tại đang là D:\xampp - bạn sử dụng lệnh cd để chuyển đến thư mục lưu file code.

# cd htdocs
//sau khi đã chuyển sang thư mục gốc chuyển tới thư mục chứa file .php
#cd hoc_php
/*chẳng hạn bạn soạn thảo code php trong tập tin index.php
gõ dòng lệnh php index.php để xem kết quả */
#php index.php

Tại thư mục hoc_php trong thư mục gốc - bạn tạo file index.php ( sau này - để chạy 1 đoạn code bằng dòng lệnh cần gõ lệnh php <đường dẫn tới file php>
(*) - chế độ dòng lệnh khác với duyệt bằng trình duyệt 

Dòng nhập xuất (stdin - stdout)

Trước khi có thể làm các thao tác xử lý dữ  liệu - cần phải lấy dữ liệu từ nguồn nhập liệu. STDIN là 1 handle dùng để lấy dữ liệu từ bàn phím. 
Cú pháp nhận dữ liệu từ bàn phím lưu vào 1 biến $stdin

$stdin = fopen('php://stdin', 'r');

Để đọc dữ liệu từ bàn phím bạn có thể sử dụng hàm fscanf(STDIN,"%d%s%f]",$var1,$var2,...) - trong đó STDIN là handle để giữ lấy dữ liệu nhận được từ bàn phím, định dạng của chuỗi dữ liệu lấy vào biến - %d là số nguyên, %s là chuỗi, %f là số thực - có thể đọc dữ liệu theo dòng cho 1 hoặc nhiều biến. 
Đọc dữ liệu nhận được từ bàn phím (đọc theo dòng):

 // đọc dữ liệu theo dòng từ dòng nhập STDIN
$var = trim(fgets(STDIN));
// đọc dữ liệu kiểu số vào biến $number
fscanf(STDIN, "%d\n", $number); 
// đọc dữ liệu kiểu chuỗi vào biến $str
fscanf(STDIN,"$s\n",$str);

Để xuất dữ liệu bạn có thể dùng hàm printf("chuỗi %d%s..",<danh sách biến>);

Ví dụ 1: Tại thư mục hoc_php, tạo tập tin thuc_hanh.php - mởi file gõ đoạn code sau ( xuất dòng thông bào Hello World )

<?php
print "Hello World!\n";
?>

Tại màn hình console bạn gõ lệnh : php thuc_hanh.php để xem kết quả
(*)
\n là ký tự thoát - xuống dòng

Ví dụ 2: Đọc từ bàn phím 2 số - xuất ra 2 số vừa nhập vào - bạn gõ đoạn code sau rồi lưu cho file thuc_hanh.php

<?php
	print "Nhap vao 2 so:";
	fscanf(STDIN,"%d\n%d",$number1,$number2);
	printf("2 so vua nhap vao %d %d\n",$number1, $number2);
?>

Chạy dòng lệnh #php thuc_hanh.php để xem kết quả:

(*) - Đây là các bài thực hành cơ bản làm quen - các bạn nên thử làm cho tốt - nếu bí mới nên xem đáp án

Bài thực hành 1:
 Viết chương trình đọc và 2 số nguyên và in ra kết quả của phép (+), phép trừ (-), phép nhân (*), phép chia (/).

Đáp Án
<?php
	print "Nhap vao 2 so:";
	fscanf(STDIN,"%d\n%d",$number1,$number2);
	printf("2 so vua nhap vao %d %d\n",$number1, $number2);
	//gán dữ liệu cho biến $tong - kết quả của phép + $number1 và $number2
	$tong = $number1+$number2;	
	$hieu = $number1 - $number2;
	$tich = $number1*$number2;
	//phép chia $number1 cho $number2
	$thuong = $number1/$number2;
	//In kết quả của phép cộng
	printf("Tong cua %d %d : %d\n",$number1,$number2,$tong);
	//In kết quả của phép trừ
	printf("hieu cua %d %d : %d\n",$number1,$number2,$hieu);
	//In kết quả của nhân
	printf("%d nhan %d = %d\n",$number1,$number2,$tich);
	//In kết quả của chia
	printf("%d chia cho %d = %d\n",$number1,$number2,$thuong);	
?>

 Bài thực hành 2: Viết chương trình nhập vào một số a bất kỳ và in ra giá trị bình phương a^2, lập phương a^3 và a^4

Đáp Án
<?php
	print "Nhap vao so a:";
	fscanf(STDIN,"%d\n",$a);
	printf("Binh phuong %d\n",$a*$a);
	printf("Lap phuong %d\n",$a*$a*$a);
	/*phep gan va phep nhan*/
	$a_4 = $a*$a*$a*$a;
	printf("a^4: %d\n",$a_4);	
?>

 Bài thực hành 3: Khai báo một hằng số có nội dung 9.8 - là đại lượng gia tốc của trọng lực, hằng này có kiểu dữ liệu là gì? có thể áp dụng các phép toán như gán, cộng, trừ nhân chia cho hằng số đó sau khi khai báo hay không?

Đáp Án
  • Khai báo hằng vừa rối với tên là g: define('G',9.8) - kiểu dữ liệu cho hẳng là số thực (float)
  • Không thể áp dụng các phép toán như gán, cộng trừ nhân chia cho hằng số sau khi đã khai báo nhưng có thể truy cập để đọc giá trị: print G; 

TỔNG KẾT

Sau bài này - các bạn nắm được dòng nhập xuất dữ liệu trong PHP - biết viết một số chương trình đơn giản, áp dụng kiến thức đã học trong các bài lý thuyết về khai báo biến - hằng- phép toán (toán tử ).
Bình luận:


  • Videos

kiểu dữ liệu bài tập php