Streampow - Sức Mạnh Tự Học


Các hàm xử lý chuỗi trong php

Các hàm xử lý chuỗi trong php

Danh sách các hàm xử lý chuỗi trong php như sub_str, str_replace, implode, ucfirst, htmladdcslashes, strpos, htmlentities, htmlspecialchars,...


Các thẻ cơ bản trong HTML

Các thẻ cơ bản trong HTML

Giới thiệu cú pháp - khái niệm cơ bản về thẻ (tag) trong HTML như tên, thuộc tính,... một số thẻ cơ bản như html, h1, h2 ... title, body, danh sách không thứ tự ul - có thứ tự ol - đoạn văn bản p.


Toán tử (operator) và biển thức (expresstion)

Toán tử (operator) và biển thức (expresstion)

Toán tử và biểu thức là thành phần cơ bản của các ngôn ngữ lập trình, làm căn bản cho việc viết các mã lệnh.


Xử lý ngày giờ (datetime)

Xử lý ngày giờ (datetime)

Giới thiệu các định dạng ngày giờ - timezone và các hàm xử lý ngày giờ hay sử dụng(datetime) trong php


Các lệnh tạo - xóa - sửa cơ sở dữ liệu và bảng

Các lệnh tạo - xóa - sửa cơ sở dữ liệu và bảng

Tìm hiểu các lệnh tạo (create) và xóa (drop) cho cơ sở dữ liệu (database) - bảng (table) - sửa một bảng (alter)...


Bài tập thực hành cấu trúc điều khiển

Bài tập thực hành cấu trúc điều khiển

Các bài tập về cấu trúc rẽ nhánh if then else - switch case - vòng lặp for while


Các hàm xử lý mảng trong php

Các hàm xử lý mảng trong php

Tham khảo các hàm xử lý mảng phổ biến trong php như count() - array_diff() - array_fill(), array_search(), array_push(), array_keys(), array_slice(),...


Các thẻ định dạng kiểu chữ và văn bản trong html

Các thẻ định dạng kiểu chữ và văn bản trong html

Trong một trang html - phần nội dung (content) là chủ yếu - bạn sẽ cần trình bày chữ - đoạn văn rất nhiều. Các thẻ (tag) hay được vận dụng như kiểu chữ (font) - chữ đậm ( b ) - màu chữ ( font color ) - xuống dòng ( br ) - ...


Làm việc với cookie và session

Làm việc với cookie và session

PHP giúp cho việc tương tác giữa máy chủ (server site) và máy khách (client request) thông qua cookie và session. Session được lưu trữ trên server còn cookie được lưu trữ tại tại máy khách thông qua trình duyệt (browser).


Chuyển đổi giữa các kiểu dữ liệu ( ép kiểu )

Chuyển đổi giữa các kiểu dữ liệu ( ép kiểu )

Đôi khi bạn muốn sử dụng giá trị của biến có kiểu integer, được sử dụng như kiểu boolean. Ép kiểu - cho phép làm điều đó, giúp cho việc sử dụng biến trở nên linh động.