Streampow - Sức Mạnh Tự Học


Bài tập thực hành xử lý mảng trong php

Bài tập thực hành xử lý mảng trong php

Nhập - xuất dữ liệu - truy xuất mảng một chiều - nhiều chiều - các bài toán sắp xếp, tìm kiếm ... mảng số nguyên


Truy vấn INSERT - DELETE - UPDATE trong mysql

Truy vấn INSERT - DELETE - UPDATE trong mysql

Tìm hiểu các lệnh truy vấn thêm dữ liệu vào bảng INSERT - xóa dữ liệu DELETE - cập nhật dữ liệu UPDATE...


Các thẻ căn lề - thay đổi nền trang - chèn ảnh - siêu liên kết - khối văn bản trong html

Các thẻ căn lề - thay đổi nền trang - chèn ảnh - siêu liên kết - khối văn bản trong html

Giới thiệu các thẻ căn lề (margin) trái (left) - phải (right) - thay đổi nền trang (background) - chèn ảnh (img) - siêu liên hết ( a link )


Cấu trúc điều khiển

Cấu trúc điều khiển

Tìm hiểu cấu trúc rẽ hướng( nhánh) theo điều khiện: if then else...switch case; các vòng lặp: for loop, while loop, foreach...loop.


Thao tác với cơ sở dữ liệu - kết hợp php và mysql

Thao tác với cơ sở dữ liệu - kết hợp php và mysql

Tìm hiểu quy trình làm việc giữa php và mysql: kết nối tới cơ sở dữ liệu, thực thi truy vấn, xử lý kết quả...


Truy vấn SELECT - lấy dữ liệu từ bảng theo điều kiện

Truy vấn SELECT - lấy dữ liệu từ bảng theo điều kiện

Bài này tìm hiểu truy vấn SELECT ...FROM WHERE dùng để lấy dữ liệu từ bảng theo điều kiện - thuộc về chuỗi 3 loại truy vấn cơ bản nhất của mysql: TẠO - CẬP NHẬT - LẤY DỮ LIỆU.


Bài tập thực hành xử lý chuỗi trong php

Bài tập thực hành xử lý chuỗi trong php

Các thao tác duyệt chuỗi - đổi thành chữ hoa - tách, cắt chuỗi theo điều kiện - tìm kiếm chuỗi...trong php


Các thẻ phân chia khu vực - div span - thông tin address - trích dẫn blockquote - định dạng pre trong html

Các thẻ phân chia khu vực - div span - thông tin address - trích dẫn blockquote - định dạng pre trong html

Tìm hiểu thẻ phân chia khu vực: khối văn bản div ( block ) - đoạn ký tự ( inline), hiển thị thông tin: bản quyền - tác giả - định dạng: pre - thường dùng hiển thị code ngôn ngữ lập trình như php, c, ... một số ký tự đặc biệt trong html


Tổng quan về hàm - cách định nghĩa và gọi hàm trong php

Tổng quan về hàm - cách định nghĩa và gọi hàm trong php

Hàm (function) là một dạng chương trình con, dùng để gom các câu lệnh lại thành một nhóm: chúng cùng thực hiện 1 yêu cầu chung, chúng được thực hiện đi thực hiện lại; hàm còn giúp tổ chức chương trình cho sáng sủa - dễ hiểu - dễ quản lý.


Thao tác xử lý thư mục và tập tin

Thao tác xử lý thư mục và tập tin

Xử lý tập tin và thư mục là một phần quan trọng của nhiều ứng dụng web. Chúng ta thường mở file để xử lý để đáp ứng nhiều nhu cầu khác nhau như đọc - ghi file - lấy thông tin - phân quyền (chmod) file và folder