Streampow - Sức Mạnh Tự Học


Bài tập thực hành khai báo và gọi hàm trong php

Bài tập thực hành khai báo và gọi hàm trong php

Thực hành khai báo hàm, gọi hàm - truyền đối số ...


Tạo bảng (table) trong html

Tạo bảng (table) trong html

Trình bày thẻ tạo bảng (table) trong html - bảng là dữ liệu có tính cấu trúc: bảng (table) - được tạo bởi các dòng (row) - các dòng được tạo bởi các ô (cell). Tìm hiểu cách hiệu chỉnh bảng: thay đổi border - cellspacing - cellpadding - table bgcolor ...


Khái niệm mảng và các hàm xử lý mảng trong php

Khái niệm mảng và các hàm xử lý mảng trong php

Tìm hiểu khái niệm - cách khai báo mảng một chiều, nhiều chiều ... phương thức truy cập, sửa đổi - gán giá trị, duyệt mảng - một số hàm xử lý mảng thông dụng trong php.


Bộ lọc dữ liệu - data filter trong php

Bộ lọc dữ liệu - data filter trong php

Mọi dữ liệu nhận được từ bên ngoài mã nguồn - còn gọi là external input - đều ẩn chứa các nguy cơ gây ra lỗi hệ thống. Sử dụng bộ lọc dữ liệu giúp cho dữ liệu đầu vào chính xác - đúng quy chuẩn.


Tạo biểu mẫu - form nhập liệu trong html

Tạo biểu mẫu - form nhập liệu trong html

Biểu mẫu (form) là một loại giao diện chứa các điều khiển như: text box - button - label - select box - ... giúp cho người dùng nhập liệu để tương tác dữ liệu trong trang web động ( submit data client - server) - form phổ biến như: form liên hệ, đăng ký thành viên, ...


Chuỗi và các hàm xử lý chuỗi trong php

Chuỗi và các hàm xử lý chuỗi trong php

Giới thiệu chuỗi trong php, các thao tác - các hàm xử lý chuỗi cơ bản như tìm kiếm, cắt, thay thế, tính chiều dài, làm thành chữ in hoa - in thường (xử lý chuỗi)...


Biểu thức chính quy (regular expression)

Biểu thức chính quy (regular expression)

Biểu thức chính quy (regular express hay viết tắt là regexp, regex) là một chuỗi miêu tả một bộ các chuỗi khác, theo những quy tắc cú pháp nhất định.


Lập trình hướng đối tượng với php

Lập trình hướng đối tượng với php

Tìm hiểu về lập trình đối tượng trong php: cách thức khai báo lớp (class) - phương thức khởi tạo (construct) - phạm vi truy xuất (access modifiter), kế thừa (inherit) và đa hình (polymophic),...


Gửi email - thư viện phpmailer

Gửi email - thư viện phpmailer

Với hàm mail() - việc gửi thư điện tử (email) thật dễ dàng - tuy nhiên, dễ bị tình trạng liệt kê là email spam nên một số hosting khóa hàm này. Khắc phục bằng cách gửi email bằng phương thức smtp sử dụng thư viện phpmailer, máy chủ gmail.


Mã hóa chuỗi và tập tin - thư viện mcrypt

Mã hóa chuỗi và tập tin - thư viện mcrypt

Mã hóa là một phần quan trọng bảo mật ứng dụng web. Mật khẩu sẽ sử dụng các hàm băm một chiều như md5(), sha1() - các thông tin cần bảo mật như email khách hàng,...sẽ dụng các thuật toán mã hóa như 3des - RIJNDAEL-...