tự học php nâng cao

Tự Học Php Nâng Cao


Viết ứng dụng web bằng php xử lý dữ liệu form

Viết ứng dụng web bằng php xử lý dữ liệu form

PHP chủ yếu được sử dụng để xây dụng ứng dụng web ( web application).PHP tạo ra trang web động (web application dynamic), cho phép người dùng có thể tương tác với máy chủ (server site), tại đó ứng dụng web sẽ xử lý dữ liệu của người dùng gửi bằng HTML FOR


Tải nạp file dùng lệnh include - require, include_once - require_once trong php

Tải nạp file dùng lệnh include - require, include_once - require_once trong php

Tìm hiểu sự khác biệt giữa include và require, khác biệt include và include_one - require và require_one. Tải nạp mã nguồn của một file vào file khác,... cách quản lý code trong php.


File upload - tải tập tin lên máy chủ

File upload - tải tập tin lên máy chủ

File upload là một tính năng quan trọng trong nhiều ứng dụng web:đăng ký thành viên - tải ảnh đại diện; quản sản phẩm: tải ảnh sản phẩm,...


Xử lý ngày giờ (datetime)

Xử lý ngày giờ (datetime)

Giới thiệu các định dạng ngày giờ - timezone và các hàm xử lý ngày giờ hay sử dụng(datetime) trong php


Làm việc với cookie và session

Làm việc với cookie và session

PHP giúp cho việc tương tác giữa máy chủ (server site) và máy khách (client request) thông qua cookie và session. Session được lưu trữ trên server còn cookie được lưu trữ tại tại máy khách thông qua trình duyệt (browser).