php tham khảo

Php Tham Khảo


Các biến toàn cục - superglobal trong php

Các biến toàn cục - superglobal trong php

Giới thiệu về biến toàn cục - các mảng có phạm vi toàn cục trong php như $_SERVER, $_GET, $_POST, $_COOKIE, $_SESSION, $_FILES


Các hàm xử lý chuỗi trong php

Các hàm xử lý chuỗi trong php

Danh sách các hàm xử lý chuỗi trong php như sub_str, str_replace, implode, ucfirst, htmladdcslashes, strpos, htmlentities, htmlspecialchars,...


Các hàm xử lý mảng trong php

Các hàm xử lý mảng trong php

Tham khảo các hàm xử lý mảng phổ biến trong php như count() - array_diff() - array_fill(), array_search(), array_push(), array_keys(), array_slice(),...