Streampow - Sức Mạnh Tự Học


Giới thiệu ngôn ngữ lập trình php

Giới thiệu ngôn ngữ lập trình php

Giới thiệu tổng quan về ngôn ngữ lập trình php, các đặc điểm tính năng, công cụ cần thiết...


Viết ứng dụng web bằng php xử lý dữ liệu form

Viết ứng dụng web bằng php xử lý dữ liệu form

PHP chủ yếu được sử dụng để xây dụng ứng dụng web ( web application).PHP tạo ra trang web động (web application dynamic), cho phép người dùng có thể tương tác với máy chủ (server site), tại đó ứng dụng web sẽ xử lý dữ liệu của người dùng gửi bằng HTML FORM.


Cài đặt xampp - ứng dụng hello world

Cài đặt xampp - ứng dụng hello world

Bài này hướng dẫn cài đặt xampp (web server offline) - tạo môi trường học và lập trình php. Cài đặt ứng dụng hello world, ứng dụng vỡ lòng để học các ngôn ngữ lập trình.


Giới thiệu hệ quản trị cơ sở dữ liệu mysql

Giới thiệu hệ quản trị cơ sở dữ liệu mysql

Mysql là một hệ quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ phổ biến trên thế giới. Được xem là đối thủ của sql - hệ quản trị cơ sở dữ liệu của Microsoft.


Các biến toàn cục - superglobal trong php

Các biến toàn cục - superglobal trong php

Giới thiệu về biến toàn cục - các mảng có phạm vi toàn cục trong php như $_SERVER, $_GET, $_POST, $_COOKIE, $_SESSION, $_FILES


Giới thiệu ngôn ngữ HTML

Giới thiệu ngôn ngữ HTML

Ngôn ngữ đánh dấu siêu văn bản (HTML - Hyper Text Markup Language) là một ngôn ngữ đánh dấu được thiết kế để tạo ra các trang Web, trong đó các thông tin được trình bày trên World Wide Web ( gọi tắt là www - mạng lưới thông tin toàn cầu )


Cú pháp cơ bản biến hằng và kiểu dữ liệu trong php

Cú pháp cơ bản biến hằng và kiểu dữ liệu trong php

Các khái niệm cơ bản: biến, hằng, kiểu dữ liệu


File upload - tải tập tin lên máy chủ

File upload - tải tập tin lên máy chủ

File upload là một tính năng quan trọng trong nhiều ứng dụng web:đăng ký thành viên - tải ảnh đại diện; quản sản phẩm: tải ảnh sản phẩm,...


Các bộ máy lưu trữ dữ liệu bảng và kiểu dữ liệu trong mysql

Các bộ máy lưu trữ dữ liệu bảng và kiểu dữ liệu trong mysql

Mysql hỗ trợ lưu trữ bảng với nhiều engine như InnoDB, MyISAM, ... Các kiểu dữ liệu trong mysql như varchar - integer - datetime -...


Thực hành khai báo biến - toán tử - biểu thức - nhập xuất cơ bản trong php

Thực hành khai báo biến - toán tử - biểu thức - nhập xuất cơ bản trong php

Bài thực hành này - giúp bạn làm quen với việc biểu diễn yêu cầu - thuật toán trong thực tế sang PHP - tập khai báo biến, hằng - xác định kiểu dữ liệu.