Cài đặt xampp - ứng dụng hello world

Cài đặt xampp - ứng dụng hello world

Bài này hướng dẫn cài đặt xampp (web server offline) - tạo môi trường học và lập trình php. Cài đặt ứng dụng hello world, ứng dụng vỡ lòng để học các ngôn ngữ lập trình.


Thực hành khai báo biến - toán tử - biểu thức - nhập xuất cơ bản trong php

Thực hành khai báo biến - toán tử - biểu thức - nhập xuất cơ bản trong php

Bài thực hành này - giúp bạn làm quen với việc biểu diễn yêu cầu - thuật toán trong thực tế sang PHP - tập khai báo biến, hằng - xác định kiểu dữ liệu.


Bài tập thực hành cấu trúc điều khiển

Bài tập thực hành cấu trúc điều khiển

Các bài tập về cấu trúc rẽ nhánh if then else - switch case - vòng lặp for while


Bài tập thực hành xử lý mảng trong php

Bài tập thực hành xử lý mảng trong php

Nhập - xuất dữ liệu - truy xuất mảng một chiều - nhiều chiều - các bài toán sắp xếp, tìm kiếm ... mảng số nguyên


Bài tập thực hành xử lý chuỗi trong php

Bài tập thực hành xử lý chuỗi trong php

Các thao tác duyệt chuỗi - đổi thành chữ hoa - tách, cắt chuỗi theo điều kiện - tìm kiếm chuỗi...trong php