Truy vấn SELECT - lấy dữ liệu từ bảng theo điều kiện

Truy vấn SELECT - lấy dữ liệu từ bảng theo điều kiện

Bài này tìm hiểu truy vấn SELECT ...FROM WHERE dùng để lấy dữ liệu từ bảng theo điều kiện - thuộc về chuỗi 3 loại truy vấn cơ bản nhất của mysql: TẠO - CẬP NHẬT - LẤY DỮ LIỆU.