Video học cơ sở dữ liệu mysql trang 2
Chú ý!Video hướng dẫn khai báo biến - thực thi code php bằng dòng lệnh trên xampp
Hướng dẫn dùng phpmyadmin

Hướng dẫn dùng phpmyadmin

Hướng dẫn sử dụng phpmyadmin quản trị cơ sở dữ liệu mysql : tạo tài khoản user đăng nhập, phân quyền người dùng, tạo - xóa cơ sở dữ liệu, tạo - xóa - sửa bảng, tạo khóa chính, tạo quan hệ, thực thi lệnh truy vấn, backup: import export database.