tự học mysql
Giới thiệu hệ quản trị cơ sở dữ liệu mysql

Giới thiệu hệ quản trị cơ sở dữ liệu mysql

Mysql là một hệ quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ phổ biến trên thế giới. Được xem là đối thủ của sql - hệ quản trị cơ sở dữ liệu của Microsoft.


Giới thiệu ngôn ngữ lập trình php

Giới thiệu ngôn ngữ lập trình php

Giới thiệu tổng quan về ngôn ngữ lập trình php, các đặc điểm tính năng, công cụ cần thiết...


Giới thiệu ngôn ngữ HTML

Giới thiệu ngôn ngữ HTML

Ngôn ngữ đánh dấu siêu văn bản (HTML - Hyper Text Markup Language) là một ngôn ngữ đánh dấu được thiết kế để tạo ra các trang Web, trong đó các thông tin được trình bày trên World Wide Web ( gọi tắt là www - mạng lưới thông tin toàn cầu )