tự học mysql
Các bộ máy lưu trữ dữ liệu bảng và kiểu dữ liệu trong mysql

Các bộ máy lưu trữ dữ liệu bảng và kiểu dữ liệu trong mysql

Mysql hỗ trợ lưu trữ bảng với nhiều engine như InnoDB, MyISAM, ... Các kiểu dữ liệu trong mysql như varchar - integer - datetime -...


Cú pháp cơ bản biến hằng và kiểu dữ liệu trong php

Cú pháp cơ bản biến hằng và kiểu dữ liệu trong php

Các khái niệm cơ bản: biến, hằng, kiểu dữ liệu


Thực hành khai báo biến - toán tử - biểu thức - nhập xuất cơ bản trong php

Thực hành khai báo biến - toán tử - biểu thức - nhập xuất cơ bản trong php

Bài thực hành này - giúp bạn làm quen với việc biểu diễn yêu cầu - thuật toán trong thực tế sang PHP - tập khai báo biến, hằng - xác định kiểu dữ liệu.