tự học php cơ bản
Chuỗi và các hàm xử lý chuỗi trong php

Chuỗi và các hàm xử lý chuỗi trong php

Giới thiệu chuỗi trong php, các thao tác - các hàm xử lý chuỗi cơ bản như tìm kiếm, cắt, thay thế, tính chiều dài, làm thành chữ in hoa - in thường (xử lý chuỗi)...


Toán tử (operator) và biển thức (expresstion)

Toán tử (operator) và biển thức (expresstion)

Toán tử và biểu thức là thành phần cơ bản của các ngôn ngữ lập trình, làm căn bản cho việc viết các mã lệnh.


Giới thiệu ngôn ngữ lập trình php

Giới thiệu ngôn ngữ lập trình php

Giới thiệu tổng quan về ngôn ngữ lập trình php, các đặc điểm tính năng, công cụ cần thiết...


Cú pháp cơ bản biến hằng và kiểu dữ liệu trong php

Cú pháp cơ bản biến hằng và kiểu dữ liệu trong php

Các khái niệm cơ bản: biến, hằng, kiểu dữ liệu


Cấu trúc điều khiển

Cấu trúc điều khiển

Tìm hiểu cấu trúc rẽ hướng( nhánh) theo điều khiện: if then else...switch case; các vòng lặp: for loop, while loop, foreach...loop.