Chuỗi và các hàm xử lý chuỗi trong php

Chuỗi và các hàm xử lý chuỗi trong php

Giới thiệu chuỗi trong php, các thao tác - các hàm xử lý chuỗi cơ bản như tìm kiếm, cắt, thay thế, tính chiều dài, làm thành chữ in hoa - in thường (xử lý chuỗi)...


Toán tử (operator) và biển thức (expresstion)

Toán tử (operator) và biển thức (expresstion)

Toán tử và biểu thức là thành phần cơ bản của các ngôn ngữ lập trình, làm căn bản cho việc viết các mã lệnh.


Cú pháp cơ bản biến hằng và kiểu dữ liệu trong php

Cú pháp cơ bản biến hằng và kiểu dữ liệu trong php

Các khái niệm cơ bản: biến, hằng, kiểu dữ liệu


Cấu trúc điều khiển

Cấu trúc điều khiển

Tìm hiểu cấu trúc rẽ hướng( nhánh) theo điều khiện: if then else...switch case; các vòng lặp: for loop, while loop, foreach...loop.


Tổng quan về hàm - cách định nghĩa và gọi hàm trong php

Tổng quan về hàm - cách định nghĩa và gọi hàm trong php

Hàm (function) là một dạng chương trình con, dùng để gom các câu lệnh lại thành một nhóm: chúng cùng thực hiện 1 yêu cầu chung, chúng được thực hiện đi thực hiện lại; hàm còn giúp tổ chức chương trình cho sáng sủa - dễ hiểu - dễ quản lý.