Xử lý ngày giờ (datetime)

Xử lý ngày giờ (datetime)

Giới thiệu các định dạng ngày giờ - timezone và các hàm xử lý ngày giờ hay sử dụng(datetime) trong php


Làm việc với cookie và session

Làm việc với cookie và session

PHP giúp cho việc tương tác giữa máy chủ (server site) và máy khách (client request) thông qua cookie và session. Session được lưu trữ trên server còn cookie được lưu trữ tại tại máy khách thông qua trình duyệt (browser).


Thao tác với cơ sở dữ liệu - kết hợp php và mysql

Thao tác với cơ sở dữ liệu - kết hợp php và mysql

Tìm hiểu quy trình làm việc giữa php và mysql: kết nối tới cơ sở dữ liệu, thực thi truy vấn, xử lý kết quả...


Thao tác xử lý thư mục và tập tin

Thao tác xử lý thư mục và tập tin

Xử lý tập tin và thư mục là một phần quan trọng của nhiều ứng dụng web. Chúng ta thường mở file để xử lý để đáp ứng nhiều nhu cầu khác nhau như đọc - ghi file - lấy thông tin - phân quyền (chmod) file và folder


Biểu thức chính quy (regular expression)

Biểu thức chính quy (regular expression)

Biểu thức chính quy (regular express hay viết tắt là regexp, regex) là một chuỗi miêu tả một bộ các chuỗi khác, theo những quy tắc cú pháp nhất định.