Thao tác với cơ sở dữ liệu - kết hợp php và mysql

Thao tác với cơ sở dữ liệu - kết hợp php và mysql

Tìm hiểu quy trình làm việc giữa php và mysql: kết nối tới cơ sở dữ liệu, thực thi truy vấn, xử lý kết quả...


Làm việc với cookie và session

Làm việc với cookie và session

PHP giúp cho việc tương tác giữa máy chủ (server site) và máy khách (client request) thông qua cookie và session. Session được lưu trữ trên server còn cookie được lưu trữ tại tại máy khách thông qua trình duyệt (browser).


Viết ứng dụng web bằng php xử lý dữ liệu form

Viết ứng dụng web bằng php xử lý dữ liệu form

PHP chủ yếu được sử dụng để xây dụng ứng dụng web ( web application).PHP tạo ra trang web động (web application dynamic), cho phép người dùng có thể tương tác với máy chủ (server site), tại đó ứng dụng web sẽ xử lý dữ liệu của người dùng gửi bằng HTML FOR


File upload - tải tập tin lên máy chủ

File upload - tải tập tin lên máy chủ

File upload là một tính năng quan trọng trong nhiều ứng dụng web:đăng ký thành viên - tải ảnh đại diện; quản sản phẩm: tải ảnh sản phẩm,...


Gửi email - thư viện phpmailer

Gửi email - thư viện phpmailer

Với hàm mail() - việc gửi thư điện tử (email) thật dễ dàng - tuy nhiên, dễ bị tình trạng liệt kê là email spam nên một số hosting khóa hàm này. Khắc phục bằng cách gửi email bằng phương thức smtp sử dụng thư viện phpmailer, máy chủ gmail.