tự học php cơ bản trang 2
Tổng quan về hàm - cách định nghĩa và gọi hàm trong php

Tổng quan về hàm - cách định nghĩa và gọi hàm trong php

Hàm (function) là một dạng chương trình con, dùng để gom các câu lệnh lại thành một nhóm: chúng cùng thực hiện 1 yêu cầu chung, chúng được thực hiện đi thực hiện lại; hàm còn giúp tổ chức chương trình cho sáng sủa - dễ hiểu - dễ quản lý.


Khái niệm mảng và các hàm xử lý mảng trong php

Khái niệm mảng và các hàm xử lý mảng trong php

Tìm hiểu khái niệm - cách khai báo mảng một chiều, nhiều chiều ... phương thức truy cập, sửa đổi - gán giá trị, duyệt mảng - một số hàm xử lý mảng thông dụng trong php.


Lập trình hướng đối tượng với php

Lập trình hướng đối tượng với php

Tìm hiểu về lập trình đối tượng trong php: cách thức khai báo lớp (class) - phương thức khởi tạo (construct) - phạm vi truy xuất (access modifiter), kế thừa (inherit) và đa hình (polymophic),...


Xử lý ngày giờ (datetime)

Xử lý ngày giờ (datetime)

Giới thiệu các định dạng ngày giờ - timezone và các hàm xử lý ngày giờ hay sử dụng(datetime) trong php


Thao tác xử lý thư mục và tập tin

Thao tác xử lý thư mục và tập tin

Xử lý tập tin và thư mục là một phần quan trọng của nhiều ứng dụng web. Chúng ta thường mở file để xử lý để đáp ứng nhiều nhu cầu khác nhau như đọc - ghi file - lấy thông tin - phân quyền (chmod) file và folder