Tổng quan về hàm - cách định nghĩa và gọi hàm trong php

Tổng quan về hàm - cách định nghĩa và gọi hàm trong php

Hàm (function) là một dạng chương trình con, dùng để gom các câu lệnh lại thành một nhóm: chúng cùng thực hiện 1 yêu cầu chung, chúng được thực hiện đi thực hiện lại; hàm còn giúp tổ chức chương trình cho sáng sủa - dễ hiểu - dễ quản lý.


Khái niệm mảng và các hàm xử lý mảng trong php

Khái niệm mảng và các hàm xử lý mảng trong php

Tìm hiểu khái niệm - cách khai báo mảng một chiều, nhiều chiều ... phương thức truy cập, sửa đổi - gán giá trị, duyệt mảng - một số hàm xử lý mảng thông dụng trong php.


Lập trình hướng đối tượng với php

Lập trình hướng đối tượng với php

Tìm hiểu về lập trình đối tượng trong php: cách thức khai báo lớp (class) - phương thức khởi tạo (construct) - phạm vi truy xuất (access modifiter), kế thừa (inherit) và đa hình (polymophic),...


Viết ứng dụng web bằng php xử lý dữ liệu form

Viết ứng dụng web bằng php xử lý dữ liệu form

PHP chủ yếu được sử dụng để xây dụng ứng dụng web ( web application).PHP tạo ra trang web động (web application dynamic), cho phép người dùng có thể tương tác với máy chủ (server site), tại đó ứng dụng web sẽ xử lý dữ liệu của người dùng gửi bằng HTML FORM.


File upload - tải tập tin lên máy chủ

File upload - tải tập tin lên máy chủ

File upload là một tính năng quan trọng trong nhiều ứng dụng web:đăng ký thành viên - tải ảnh đại diện; quản sản phẩm: tải ảnh sản phẩm,...