php tham khảo
Chú ý!Video hướng dẫn khai báo biến - thực thi code php bằng dòng lệnh trên xampp
Các hàm xử lý chuỗi trong php

Các hàm xử lý chuỗi trong php

Danh sách các hàm xử lý chuỗi trong php như sub_str, str_replace, implode, ucfirst, htmladdcslashes, strpos, htmlentities, htmlspecialchars,...


Các hàm xử lý mảng trong php

Các hàm xử lý mảng trong php

Tham khảo các hàm xử lý mảng phổ biến trong php như count() - array_diff() - array_fill(), array_search(), array_push(), array_keys(), array_slice(),...