Định dạng màu trong css

Định dạng màu trong css

Định dạng màu chữ, đường kẻ, màu nền. Các bảng mã màu: RGB, RGBA, HEX trong css


Tìm hiểu css trong html

Tìm hiểu css trong html

Giới thiệu về ngôn ngữ css trong html: cú pháp cơ bản, lợi ích và các thể loại (inline css, internal css, external css).