Tự học html css javascript trang 2
Tạo bảng (table) trong html

Tạo bảng (table) trong html

Trình bày thẻ tạo bảng (table) trong html - bảng là dữ liệu có tính cấu trúc: bảng (table) - được tạo bởi các dòng (row) - các dòng được tạo bởi các ô (cell). Tìm hiểu cách hiệu chỉnh bảng: thay đổi border - cellspacing - cellpadding - table bgcolor ...


Tạo biểu mẫu - form nhập liệu trong html

Tạo biểu mẫu - form nhập liệu trong html

Biểu mẫu (form) là một loại giao diện chứa các điều khiển như: text box - button - label - select box - ... giúp cho người dùng nhập liệu để tương tác dữ liệu trong trang web động ( submit data client - server) - form phổ biến như: form liên hệ, đăng ký t


Thẻ chèn video - audio vào trong trang html

Thẻ chèn video - audio vào trong trang html

Hướng dẫn chèn audio (âm thanh) bằng thẻ <audio>, chèn video bằng thẻ <video>, <object>, <iframe>, <embed> - video youtube vào trang html