tự học php cơ bản
Chú ý!Video hướng dẫn khai báo biến - thực thi code php bằng dòng lệnh trên xampp
Chuỗi và các hàm xử lý chuỗi trong php

Chuỗi và các hàm xử lý chuỗi trong php

Giới thiệu chuỗi trong php, các thao tác - các hàm xử lý chuỗi cơ bản như tìm kiếm, cắt, thay thế, tính chiều dài, làm thành chữ in hoa - in thường (xử lý chuỗi)...


Mã hóa chuỗi và tập tin - thư viện mcrypt

Mã hóa chuỗi và tập tin - thư viện mcrypt

Mã hóa là một phần quan trọng bảo mật ứng dụng web. Mật khẩu sẽ sử dụng các hàm băm một chiều như md5(), sha1() - các thông tin cần bảo mật như email khách hàng,...sẽ dụng các thuật toán mã hóa như 3des - RIJNDAEL-...


Bài tập thực hành xử lý chuỗi trong php

Bài tập thực hành xử lý chuỗi trong php

Các thao tác duyệt chuỗi - đổi thành chữ hoa - tách, cắt chuỗi theo điều kiện - tìm kiếm chuỗi...trong php


Các hàm xử lý chuỗi trong php

Các hàm xử lý chuỗi trong php

Danh sách các hàm xử lý chuỗi trong php như sub_str, str_replace, implode, ucfirst, htmladdcslashes, strpos, htmlentities, htmlspecialchars,...