Tự học html css javascript

Tự Học Html Css Javascript


Giới thiệu ngôn ngữ HTML

Giới thiệu ngôn ngữ HTML

Ngôn ngữ đánh dấu siêu văn bản (HTML - Hyper Text Markup Language) là một ngôn ngữ đánh dấu được thiết kế để tạo ra các trang Web, trong đó các thông tin được trình bày trên World Wide Web ( gọi tắt là www - mạng lưới thông tin toàn cầu )


Tạo bảng (table) trong html

Tạo bảng (table) trong html

Trình bày thẻ tạo bảng (table) trong html - bảng là dữ liệu có tính cấu trúc: bảng (table) - được tạo bởi các dòng (row) - các dòng được tạo bởi các ô (cell). Tìm hiểu cách hiệu chỉnh bảng: thay đổi border - cellspacing - cellpadding - table bgcolor ...


Các thẻ cơ bản trong HTML

Các thẻ cơ bản trong HTML

Giới thiệu cú pháp - khái niệm cơ bản về thẻ (tag) trong HTML như tên, thuộc tính,... một số thẻ cơ bản như html, h1, h2 ... title, body, danh sách không thứ tự ul - có thứ tự ol - đoạn văn bản p.


Các thẻ định dạng kiểu chữ và văn bản trong html

Các thẻ định dạng kiểu chữ và văn bản trong html

Trong một trang html - phần nội dung (content) là chủ yếu - bạn sẽ cần trình bày chữ - đoạn văn rất nhiều. Các thẻ (tag) hay được vận dụng như kiểu chữ (font) - chữ đậm ( b ) - màu chữ ( font color ) - xuống dòng ( br ) - ...


Các thẻ căn lề - thay đổi nền trang - chèn ảnh - siêu liên kết - khối văn bản trong html

Các thẻ căn lề - thay đổi nền trang - chèn ảnh - siêu liên kết - khối văn bản trong html

Giới thiệu các thẻ căn lề (margin) trái (left) - phải (right) - thay đổi nền trang (background) - chèn ảnh (img) - siêu liên hết ( a link )