Tự Học Html Css Javascript Trang 2


Các thẻ phân chia khu vực - div span - thông tin address - trích dẫn blockquote - định dạng pre trong html

Các thẻ phân chia khu vực - div span - thông tin address - trích dẫn blockquote - định dạng pre trong html

Tìm hiểu thẻ phân chia khu vực: khối văn bản div ( block ) - đoạn ký tự ( inline), hiển thị thông tin: bản quyền - tác giả - định dạng: pre - thường dùng hiển thị code ngôn ngữ lập trình như php, c, ... một số ký tự đặc biệt trong html


Tạo biểu mẫu - form nhập liệu trong html

Tạo biểu mẫu - form nhập liệu trong html

Biểu mẫu (form) là một loại giao diện chứa các điều khiển như: text box - button - label - select box - ... giúp cho người dùng nhập liệu để tương tác dữ liệu trong trang web động ( submit data client - server) - form phổ biến như: form liên hệ, đăng ký t


Thẻ chèn video - audio vào trong trang html

Thẻ chèn video - audio vào trong trang html

Hướng dẫn chèn audio (âm thanh) bằng thẻ <audio>, chèn video bằng thẻ <video>, <object>, <iframe>, <embed> - video youtube vào trang html


Tìm hiểu css trong html

Tìm hiểu css trong html

Giới thiệu về ngôn ngữ css trong html: cú pháp cơ bản, lợi ích và các thể loại (inline css, internal css, external css).


Định dạng màu trong css

Định dạng màu trong css

Định dạng màu chữ, đường kẻ, màu nền. Các bảng mã màu: RGB, RGBA, HEX trong css