Tự học html css javascript trang 2

Tự Học Html Css Javascript Trang 2


Các thẻ phân chia khu vực - div span - thông tin address - trích dẫn blockquote - định dạng pre trong html

Các thẻ phân chia khu vực - div span - thông tin address - trích dẫn blockquote - định dạng pre trong html

Tìm hiểu thẻ phân chia khu vực: khối văn bản div ( block ) - đoạn ký tự ( inline), hiển thị thông tin: bản quyền - tác giả - định dạng: pre - thường dùng hiển thị code ngôn ngữ lập trình như php, c, ... một số ký tự đặc biệt trong html


Tạo biểu mẫu - form nhập liệu trong html

Tạo biểu mẫu - form nhập liệu trong html

Biểu mẫu (form) là một loại giao diện chứa các điều khiển như: text box - button - label - select box - ... giúp cho người dùng nhập liệu để tương tác dữ liệu trong trang web động ( submit data client - server) - form phổ biến như: form liên hệ, đăng ký t


Thẻ chèn video - audio vào trong trang html

Thẻ chèn video - audio vào trong trang html

Hướng dẫn chèn audio (âm thanh) bằng thẻ <audio>, chèn video bằng thẻ <video>, <object>, <iframe>, <embed> - video youtube vào trang html