Tự Học Mysql


Giới thiệu hệ quản trị cơ sở dữ liệu mysql

Giới thiệu hệ quản trị cơ sở dữ liệu mysql

Mysql là một hệ quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ phổ biến trên thế giới. Được xem là đối thủ của sql - hệ quản trị cơ sở dữ liệu của Microsoft.


Các bộ máy lưu trữ dữ liệu bảng và kiểu dữ liệu trong mysql

Các bộ máy lưu trữ dữ liệu bảng và kiểu dữ liệu trong mysql

Mysql hỗ trợ lưu trữ bảng với nhiều engine như InnoDB, MyISAM, ... Các kiểu dữ liệu trong mysql như varchar - integer - datetime -...


Các lệnh tạo - xóa - sửa cơ sở dữ liệu và bảng

Các lệnh tạo - xóa - sửa cơ sở dữ liệu và bảng

Tìm hiểu các lệnh tạo (create) và xóa (drop) cho cơ sở dữ liệu (database) - bảng (table) - sửa một bảng (alter)...


Truy vấn INSERT - DELETE - UPDATE trong mysql

Truy vấn INSERT - DELETE - UPDATE trong mysql

Tìm hiểu các lệnh truy vấn thêm dữ liệu vào bảng INSERT - xóa dữ liệu DELETE - cập nhật dữ liệu UPDATE...


Truy vấn SELECT - lấy dữ liệu từ bảng theo điều kiện

Truy vấn SELECT - lấy dữ liệu từ bảng theo điều kiện

Bài này tìm hiểu truy vấn SELECT ...FROM WHERE dùng để lấy dữ liệu từ bảng theo điều kiện - thuộc về chuỗi 3 loại truy vấn cơ bản nhất của mysql: TẠO - CẬP NHẬT - LẤY DỮ LIỆU.