Giới thiệu hệ quản trị cơ sở dữ liệu mysql


Giới thiệu hệ quản trị cơ sở dữ liệu mysql


tự học mysql 09/09/2015 1915

Mysql là một hệ quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ phổ biến trên thế giới. Được xem là đối thủ của sql - hệ quản trị cơ sở dữ liệu của Microsoft.

GIỚI THIỆU VỀ MYSQL

Mysql là một hệ quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ phổ biến trên thế giới. Được xem là đối thủ của sql - hệ quản trị cơ sở dữ liệu của Microsoft.

Mysql được nhiều người biết đến và ưa thích sử dụng nhờ các đặc điểm sau:

  •  Mã nguồn mở (open source)

  •  Đơn giản, linh hoạt, dễ sử dụng

  • Miễn phí (chi phí thấp nếu có)

  • Đã được tích hợp thành hệ thống LAMP (Linux - Apache - Mysql - PHP)

  • Có cú pháp truy vấn dữ liệu tương đối giống như sql
  • Cộng đồng sử dụng và hỗ trợ đông đảo - các vấn đề bạn gặp phải khi làm việc với cơ sở dữ liệu sẽ dễ tìm được các giải pháp khắc phục.
  • Và nhiều tính năng mạnh mẽ khác...

Phiên bản hiện tại: 5.x
Trang web chính: www.mysql.com

Việc kết hợp cơ sở dữ liệu với ứng dụng web, dữ liệu xử lý do php sẽ tương tác với csdl như lấy dữ liệu, làm nội dung trang web từ trạng thái tĩnh sang động. Sự linh hoạt này là cốt lõi của một ứng dụng web động (dynamic web application). 


Mô hình tương tác giữ client - server: php và mysql

Công cụ - cài đặt:

- mysql workbench : https://www.mysql.com/products/workbench/
- xampp bạn có thể tham khảo cách cài đặt xampp ở đây http://streampow.net/bai-tap-thuc-hanh-php-co-ban-13/cai-dat-xampp-ung-dung-hello-world-49.html 
Sử dụng xampp vừa giúp bạn lập trình php - j2ee - quản trị cơ sở dữ liệu với mysql - kết nối server ftp bằng filezila - mailserver ofline. Với XAMPP bạn có thể:
- thực thi câu lệnh mysql với màn hình shell
- quản trị mysql server với phpmyadmin (rất tiện lợi)

Tài khoản người dùng - Kết nối đăng nhập vào mysql server

Mặc định khi cài đặt chương trình sẽ tạo 1 tài khoản root và mật khẩu để trống với tất cả các quyền. Ý nghĩa rằng đây là một người dùng tối cao có đầy đủ các thẩm quyền (root - gốc rễ). Tuy nhiên, trong thực tế sử dụng chúng ta cần phân ra các loại người dùng để có đảm bảo tính bảo mật - tính chặt chẽ toàn vẹn dữ liệu - tính chất phân quyền đúng chức năng cho các đối tượng cụ thể: đều là những tính chất cơ bản và quan trọng của một hệ quản trị cơ sở dữ liệu.

Sau khi cài đặt công cụ xong - chạy ứng dụng, khởi động service mysqld. Trong bài hướng dần cài đặt xampp có giới thiệu về xampp control. Trên Xampp control => bật module Mysql:

XAMPP CONTROL PANEL

Bạn nhấn nào nút Shell để mởi giao diện dòng lệnh. Gõ lệnh

mysql -u root -p

lệnh vừa rồi thực hiện kết nối tới cơ sở dữ liệu, gửi đi username là root, (không cần mật khẩu) để đăng nhập vào mysql server - màn hình sẽ hiện lên yêu cầu đòi nhập password ( tài khoản root) không đặt password nên bạn chỉ cần nhấn Enter. Đối với các người dùng khác để đăng nhập vào mysql server gõ lệnh theo cú pháp:

mysql -u<tên user> -p

màn hình sẽ hiện lên dòng thông báo yêu cầu password, bạn cần gõ đúng. Sau khi đã đăng nhập được vào mysql server - bạn có thể sử dụng các câu lệnh truy vấn. Chẳng hạn xem danh sách các cơ sở dữ liệu sử dụng câu lệnh SHOW DATABASES;

SHOW DATABASES;

Màn hình sẽ hiện lên danh sách các cơ sở dữ liệu. Để lựa chọn một cơ sở dữ liệu bạn gõ lệnh USE <tên_cơ_sở_dữ_liệu> Để xem các bảng có trong cơ sở dữ liệu vừa chọn bạn gõ lệnh SHOW TABLES;

Lưu ý:
kết thúc câu lệnh phải có dấu ;

TỔNG KẾT

Bài này giới thiệu sơ lược về mysql server - công cụ để thực hành, làm việc, học tập - kết nối tới mysql server và thực thi các câu truy vấn. Trong các bài tiếp theo các bạn sẽ tìm hiểu về phân quyền tài khoản người dùng, các lệnh truy vấn cơ quản - cốt lõi như tạo bảng - cơ sở dữ liệu, lấy dữ liệu, chèn dữ liệu, xóa - cập nhật,...
Bình luận:


  • Videos

giới thiệu cơ sở dữ liệu mysql