Tự Học Php Cơ Bản


Giới thiệu ngôn ngữ lập trình php

Giới thiệu ngôn ngữ lập trình php

Giới thiệu tổng quan về ngôn ngữ lập trình php, các đặc điểm tính năng, công cụ cần thiết...


Cú pháp cơ bản biến hằng và kiểu dữ liệu trong php

Cú pháp cơ bản biến hằng và kiểu dữ liệu trong php

Các khái niệm cơ bản: biến, hằng, kiểu dữ liệu


Toán tử (operator) và biển thức (expresstion)

Toán tử (operator) và biển thức (expresstion)

Toán tử và biểu thức là thành phần cơ bản của các ngôn ngữ lập trình, làm căn bản cho việc viết các mã lệnh.


Chuyển đổi giữa các kiểu dữ liệu ( ép kiểu )

Chuyển đổi giữa các kiểu dữ liệu ( ép kiểu )

Đôi khi bạn muốn sử dụng giá trị của biến có kiểu integer, được sử dụng như kiểu boolean. Ép kiểu - cho phép làm điều đó, giúp cho việc sử dụng biến trở nên linh động.


Cấu trúc điều khiển

Cấu trúc điều khiển

Tìm hiểu cấu trúc rẽ hướng( nhánh) theo điều khiện: if then else...switch case; các vòng lặp: for loop, while loop, foreach...loop.