tự học php cơ bản trang 2

Tự Học Php Cơ Bản Trang 2


Tổng quan về hàm - cách định nghĩa và gọi hàm trong php

Tổng quan về hàm - cách định nghĩa và gọi hàm trong php

Hàm (function) là một dạng chương trình con, dùng để gom các câu lệnh lại thành một nhóm: chúng cùng thực hiện 1 yêu cầu chung, chúng được thực hiện đi thực hiện lại; hàm còn giúp tổ chức chương trình cho sáng sủa - dễ hiểu - dễ quản lý.


Khái niệm mảng và các hàm xử lý mảng trong php

Khái niệm mảng và các hàm xử lý mảng trong php

Tìm hiểu khái niệm - cách khai báo mảng một chiều, nhiều chiều ... phương thức truy cập, sửa đổi - gán giá trị, duyệt mảng - một số hàm xử lý mảng thông dụng trong php.


Chuỗi và các hàm xử lý chuỗi trong php

Chuỗi và các hàm xử lý chuỗi trong php

Giới thiệu chuỗi trong php, các thao tác - các hàm xử lý chuỗi cơ bản như tìm kiếm, cắt, thay thế, tính chiều dài, làm thành chữ in hoa - in thường (xử lý chuỗi)...


Lập trình hướng đối tượng với php

Lập trình hướng đối tượng với php

Tìm hiểu về lập trình đối tượng trong php: cách thức khai báo lớp (class) - phương thức khởi tạo (construct) - phạm vi truy xuất (access modifiter), kế thừa (inherit) và đa hình (polymophic),...


Lập trình hướng đối tượng với php 5 nâng cao

Lập trình hướng đối tượng với php 5 nâng cao

Bài này giới thiệu một số khái niệm nâng cao trong lập trình hướng tượng như: interfaces, abstract, static method, lazyloading...