tự học php nâng cao trang 2
Chú ý!Video hướng dẫn khai báo biến - thực thi code php bằng dòng lệnh trên xampp

Tự Học Php Nâng Cao Trang 2


Thao tác xử lý thư mục và tập tin

Thao tác xử lý thư mục và tập tin

Xử lý tập tin và thư mục là một phần quan trọng của nhiều ứng dụng web. Chúng ta thường mở file để xử lý để đáp ứng nhiều nhu cầu khác nhau như đọc - ghi file - lấy thông tin - phân quyền (chmod) file và folder


Bộ lọc dữ liệu - data filter trong php

Bộ lọc dữ liệu - data filter trong php

Mọi dữ liệu nhận được từ bên ngoài mã nguồn - còn gọi là external input - đều ẩn chứa các nguy cơ gây ra lỗi hệ thống. Sử dụng bộ lọc dữ liệu giúp cho dữ liệu đầu vào chính xác - đúng quy chuẩn.


Biểu thức chính quy (regular expression)

Biểu thức chính quy (regular expression)

Biểu thức chính quy (regular express hay viết tắt là regexp, regex) là một chuỗi miêu tả một bộ các chuỗi khác, theo những quy tắc cú pháp nhất định.


Gửi email - thư viện phpmailer

Gửi email - thư viện phpmailer

Với hàm mail() - việc gửi thư điện tử (email) thật dễ dàng - tuy nhiên, dễ bị tình trạng liệt kê là email spam nên một số hosting khóa hàm này. Khắc phục bằng cách gửi email bằng phương thức smtp sử dụng thư viện phpmailer, máy chủ gmail.


Mã hóa chuỗi và tập tin - thư viện mcrypt

Mã hóa chuỗi và tập tin - thư viện mcrypt

Mã hóa là một phần quan trọng bảo mật ứng dụng web. Mật khẩu sẽ sử dụng các hàm băm một chiều như md5(), sha1() - các thông tin cần bảo mật như email khách hàng,...sẽ dụng các thuật toán mã hóa như 3des - RIJNDAEL-...