Video học cơ sở dữ liệu mysql

Video Học Cơ Sở Dữ Liệu Mysql


Hướng dẫn dùng phpmyadmin

Hướng dẫn dùng phpmyadmin

Hướng dẫn sử dụng phpmyadmin quản trị cơ sở dữ liệu mysql : tạo tài khoản user đăng nhập, phân quyền người dùng, tạo - xóa cơ sở dữ liệu, tạo - xóa - sửa bảng, tạo khóa chính, tạo quan hệ, thực thi lệnh truy vấn, backup: import export database.