Hướng dẫn dùng phpmyadmin


Video học cơ sở dữ liệu mysql 09/07/2017 571

Hướng dẫn sử dụng phpmyadmin quản trị cơ sở dữ liệu mysql : tạo tài khoản user đăng nhập, phân quyền người dùng, tạo - xóa cơ sở dữ liệu, tạo - xóa - sửa bảng, tạo khóa chính, tạo quan hệ, thực thi lệnh truy vấn, backup: import export database.

Ngoài việc sử dụng cửa sổ dòng lệnh (commandline) để quản trị cơ sở dữ liệu Mysql thì chúng ta còn có thể sử dụng giao diện GUI dễ nhìn, tích hợp nhiều công cụ tiện lợi. Tôi giới thiệu chương trình phpMyadmin, hiện nay nó được sử dụng phổ biến trên rất nhiều hosting, server. Bài hướng dẫn này sử dụng trên server offline xampp

Tóm tắt nội dung videos:

  1. Hướng dẫn truy cập vào phpmyadmin bằng tài khoản mặc định (root)
  2. Quản lý người dùng: tạo tài khoản và phân quyền
  3. Quản lý cơ sở dữ liệu: tạo - xóa một database (cơ sở dữ liệu) 
  4. Quản lý bảng: tạo - xóa - sửa một bảng bằng phpmyadmin
  5. Thực thi lệnh truy vấn mysql trên phpmyadmin
  6. Sao lưu (export data) và phục hồi dữ liệu (import data)

 

Một số hướng dẫn khác:
- Khắc phục lỗi tạo tài khoản mới trên XAMPP v3.2.2
- Bật chế độ xác thực người dùng trên phpmyadmin (enable Authentication)
Bình Luận(0)


  • Videos
  • Cài đặt XAMPP

  • PHP HELLO WORLD

  • PHP - nhập xuất dữ liệu


lập trình web php cơ sở dữ liệu mysql